Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2019

xmonroex
4129 da0c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viacristinaa cristinaa
xmonroex
6403 847f 390
Reposted fromgwiazdyspadaja gwiazdyspadaja viagreywolf greywolf
xmonroex
 
Reposted from4777727772 4777727772 viakamiikatze kamiikatze
6310 e10b 390

Reading is one of life’s most simple pleasures.

xmonroex
0045 ba29 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaciarka ciarka
xmonroex
6154 5e20 390
Reposted fromPokobiecemu Pokobiecemu viascorpix scorpix

June 26 2019

xmonroex
2263 5d90 390
Reposted fromIrritum Irritum viainerte inerte
xmonroex
2301 cbe5 390
tak wielu już nie ma
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viainerte inerte
xmonroex
2980 b5d5 390
Reposted fromlaters laters viainerte inerte
xmonroex
2861 a046 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viainerte inerte
xmonroex

Odchodziłam od wielu ludzi, wiele razy. Chciałabym spotkać kogoś, przy kim będę chciała zostać. Nie odejść i ewentualnie wrócić. Zostać i czuć się na tyle bezpiecznie, żeby przestać uciekać.

- Nieszyn Jasińska

Reposted fromdelain delain viatalula talula
xmonroex
0854 ed00 390
Reposted fromursa-major ursa-major viatalula talula

April 29 2019

xmonroex
3368 5718 390
xmonroex
Chciałabym do Ciebie zadzwonić, powiedzieć tak po prostu, że tęsknię. Nie wiem, czy to coś znaczy, nigdy nie chciałam niczego Ci niszczyć, chciałam Ci tylko powiedzieć, że tęsknię. Że kurwa tęsknię
— Marta Dzido
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaonlyhope onlyhope
xmonroex
Patrząc mu w oczy, rozpoznałam coś, co tkwiło w mojej własnej duszy: samotność.
— Brittainy C. Cherry - "Zawsze i wszędzie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianergo nergo

April 28 2019

xmonroex
2650 5d5a 390
Reposted fromsoftboi softboi viaelentarie elentarie
xmonroex
6379 a9da 390
Reposted fromfoina foina viaelentarie elentarie
xmonroex
1125 4e13 390
Reposted frompunisher punisher viaelentarie elentarie
xmonroex
Reposted fromFlau Flau viaelentarie elentarie
xmonroex
1828 4ead 390
Reposted fromsoftboi softboi viaelentarie elentarie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl