Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2019

xmonroex
3368 5718 390
xmonroex
Chciałabym do Ciebie zadzwonić, powiedzieć tak po prostu, że tęsknię. Nie wiem, czy to coś znaczy, nigdy nie chciałam niczego Ci niszczyć, chciałam Ci tylko powiedzieć, że tęsknię. Że kurwa tęsknię
— Marta Dzido
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaonlyhope onlyhope
xmonroex
Patrząc mu w oczy, rozpoznałam coś, co tkwiło w mojej własnej duszy: samotność.
— Brittainy C. Cherry - "Zawsze i wszędzie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianergo nergo

April 28 2019

xmonroex
2650 5d5a 390
Reposted fromsoftboi softboi viaelentarie elentarie
xmonroex
6379 a9da 390
Reposted fromfoina foina viaelentarie elentarie
xmonroex
1125 4e13 390
Reposted frompunisher punisher viaelentarie elentarie
xmonroex
Reposted fromFlau Flau viaelentarie elentarie
xmonroex
1828 4ead 390
Reposted fromsoftboi softboi viaelentarie elentarie
xmonroex
xmonroex
Reposted fromshakeme shakeme viaelentarie elentarie
xmonroex
xmonroex
6017 3c0b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaelentarie elentarie
xmonroex
3318 0cae
Reposted fromsoftboi softboi viaelentarie elentarie
xmonroex
1084 ef9b 390
Reposted frombabyface babyface viaindisputabel indisputabel
xmonroex
5385 b105 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaindisputabel indisputabel
1097 2aa2 390
Reposted fromdrozdzi drozdzi viacorazblizej corazblizej
xmonroex
xmonroex
2888 5548 390
Reposted fromsoftboi softboi viacorazblizej corazblizej
xmonroex
6294 9547 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakropq kropq
xmonroex
3429 9815 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vianaiwna naiwna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl