Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

xmonroex
xmonroex
9719 99d1 390
Reposted frommoai moai viafuckall fuckall
xmonroex
4725 419d 390
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viafuckall fuckall
4562 5ac1 390
Reposted fromtosiaa tosiaa via2708 2708
xmonroex
xmonroex
4880 10bc 390
xmonroex

January 26 2018

xmonroex
9429 d65c 390
Reposted fromduvet duvet viatentego tentego
xmonroex
0266 8e39 390
Reposted fromdailylife dailylife viafckit fckit
xmonroex
9043 1c71 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vialajla lajla
xmonroex
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vialajla lajla
xmonroex
9831 1823 390
Reposted from4777727772 4777727772 vialajla lajla
xmonroex
0225 f9a8 390
Reposted fromblackspoon blackspoon vialajla lajla
xmonroex
xmonroex

i odczuwam dziwne wrażenie, że wszystkim się zaczyna układać, tylko nie mi.

Reposted fromnotfoundyou notfoundyou vialajla lajla
xmonroex
patrz, jak mnie nie ma.
Reposted fromkropki kropki vialajla lajla
xmonroex
Nie wiesz, czy w ogóle coś do niego czujesz, a myślisz o nim cały czas.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom vialajla lajla
xmonroex
4540 813d 390
Świrszczyńska
Reposted fromniedopowiedzenie niedopowiedzenie vialajla lajla
xmonroex

Wraca się jedynie do tych, których się kocha.
Nie wraca się tam, gdzie jest się tylko kochanym.
Wraca się wyłącznie do tych, których się kocha.
Albo nie wraca się nigdzie i do nikogo.

— Leopold Tyrmand
Reposted frommodiglovinne modiglovinne vialajla lajla
xmonroex
Wiem, jak to jest, kiedy ktoś odjeżdża. Tydzień piekła, potem przez tydzień przykro, potem zaczyna się zapominać, potem wydaje się, że to się nigdy nie zdarzyło, że zdarzyło się komuś innemu i człowiek wzrusza ramionami. I mówi sobie, takie jest życie, tak już musi być. Mówi same głupie rzeczy. Jakby czegoś na zawsze nie utracił.
— John Fowles
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialajla lajla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl