Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

xmonroex
xmonroex
6610 fd14 390
xmonroex
5609 863f 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vianoticeable noticeable
xmonroex
2917 3e87 390
Reposted fromohwhat ohwhat viadosiedmiuszatanow dosiedmiuszatanow
3830 7c38 390
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viaagp agp
xmonroex
2536 c376 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viatea tea
xmonroex
2917 3e87 390
Reposted fromohwhat ohwhat viaikari ikari
xmonroex
5737 d0c1 390
Reposted fromkrzysk krzysk viamempra mempra
1941 5523 390
Reposted fromaliciapetronella aliciapetronella viamempra mempra
xmonroex
W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromrazemosobno razemosobno viarememberme rememberme
xmonroex
xmonroex
xmonroex
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna. 
— Vincent Van Gogh, listy do brata
Reposted fromhormeza hormeza viafckit fckit
xmonroex
Zapomnij o wszystkich powodach, dla których coś się nie uda. Wystarczy znaleźć jeden dobry powód, dla którego się powiedzie.
— Robert Anthony
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viafckit fckit
2311 2f67 390

reachoutusa:

be radical unto yourself

Reposted fromeemanee eemanee viafckit fckit
xmonroex
Myśl tylko o tym, że Cię kocham i że pewnego dnia pójdziemy sobie gdzieś razem.
— Marek Hłasko
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viafckit fckit
xmonroex
0046 0058 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafckit fckit
xmonroex
8901 a762 390
Reposted frompesy pesy viafckit fckit
Reposted from3DSexShow 3DSexShow
xmonroex
4750 5deb 390
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viafckit fckit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl